Algemene voorwaarden


Algemene en bijzondere voorwaarden

1. Draagwijdte

Deze algemene en bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienstverlening die geleverd wordt door Explorensia in kader van zijn activiteiten als opleider, organisator van opleidingsevents en teambuildingsevents. Van deze algemene en bijzondere voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits schriftelijk akkoord tussen Explorensia en de opdrachtgever.

2.Inhoud van de opleiding/event

Een beschrijving van de inhoud van de verschillende opleidingen is terug te vinden op de website www.explorensia.be. Voor specifieke projecten op maat krijgt de opdrachtgever steeds een gepersonaliseerd voorstel op maat. Op het ogenblik dat een datum voor een opleiding of event wordt vastgelegd wordt de inhoud zoals vermeld op de website of in het gepersonaliseerde voorstel door de opdrachtgever als voldoende beschouwd.

3. Boeken opleidingen

Een datum voor een opleiding of event ligt enkel vast na schriftelijke bevestiging per email door Explorensia. 

4. Vergoeding en betaling

De opdrachtgever verbindt er zich toe om de prijs zoals vermeld in de offerte of in het gepersonaliseerde voorstel te betalen aan Explorensia op het rekeningnummer BE72 0688 9162 2916. Betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum. De factuur is aanvaard door de opdrachtgever indien zij niet binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden.  Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 100 €.

5. Locatie

De locatie wordt bepaald in samenspraak tussen de opdrachtgever en Explorensia. Op geen enkel moment zal Explorensia, noch haar partners, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik, functioneren of het onderbreken van de goede werking van deze infrastructuur.

6. Ondersteuning subsidie-aanvragen

Indien door de opdrachtgever gewenst kan Explorensia de nodige ondersteuning bieden bij eventuele subsidieaanvragen vanwege de opdrachtgever. De opdrachtgever is steeds eindverantwoordelijk bij deze subsidie-aanvragen. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de door Explorensia verstrekte inlichtingen, voorbereidende documenten (= terugbetalingsdossiers regionale opleidingsfondsen) of ingediende terugbetalingsdossiers bij Vorm DC te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Explorensia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit deze subsidie-ondersteuning, anders dan door opzet of grove schuld van Explorensia.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en/of documentatie, berusten uitsluitend bij Explorensia. De opdrachtgever zal de ter beschikkinggestelde programmatuur, opleidingsmaterialen en documentatie niet openbaar maken of verveelvoudigen met inbegrip van het vervaardigen van kopieën in welke vorm dan ook. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is uitdrukkelijk verboden. Het door Explorensia en/of haar partners ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.

8. Uitvoering van de opdracht

Explorensia en de opdrachtgever verbinden er zich toe elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de opdracht zoals omschreven in de offerte of in het gepersonaliseerde voorstel, aan de andere partij te melden. 

9. Annulatievoorwaarden

Inhouse-opleidingen

Afgezien van de betaling van reeds gemaakte kosten (bv. huur van zalen), is er in het geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van de reservaties een annulatiekost verschuldigd.

Deze wordt als volgt bepaald:

  • tot 60 dagen voor de opleiding/event: geen annulatiekosten
  • van 60 dagen tot 30 dagen voor de opleiding/event: 50 % van de totale kost van de opleiding/event
  • binnen de 30 dagen voor de opleiding/event of "No Show": 100 % van de totale kost van de opleiding/event

Open opleidingen

De annulatiekost bij open opleidingen wordt als volgt bepaald:

  • tot 30 dagen voor de opleiding: geen annulatiekosten
  • van 60 dagen tot 10 dagen voor de opleiding: 50 € annulatiekost per inschrijving per opleiding
  • binnen de 10 dagen voor de opleiding of "No Show": 100 % van de totale kost van de opleiding

Van bovenstaande annulatievoorwaarden kan enkel afgeweken worden mits schriftelijk akkoord tussen Explorensia en de opdrachtgever. 

10. Aansprakelijkheid

Explorensia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen anders dan door opzet of grove schuld van Explorensia.

De aansprakelijkheid van Explorensia voor de indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Explorensia is steeds beperkt tot het equivalent van de opleidingsvergoeding die aan Explorensia wordt betaald. Deze aansprakelijkheid kan enkel worden ingeroepen indien opzet bewezen is of indien een zware fout in de uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, werd aangetoond.

Explorensia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die wordt verstrekt tijdens de voortstelling, verkoop of realisatie van de opleiding, noch voor het gebruik van deze informatie door de opdrachtgever. Explorensia is niet aansprakelijk voor de kennis die de cursist al dan niet opdoet tijdens de opleiding. Het eventuele certificaat dat de cursist ontvangt indien hij de opleiding volledig afwerkt, zal enkel verwijzen naar zijn betrokkenheid bij de opleiding.

Explorensia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties en de gevolgen daarvan, in geval van feiten of omstandigheden buiten haar wil, zoals maar niet beperkt tot onlusten, stakingen of sociale conflicten, overstromingen, aanhoudende vorst, brand, pandemieën of onweer.  Explorensia kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Explorensia is evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie die zich zouden voordoen tussen haarzelf en de opdrachtgever.

 11. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en Explorensia wordt beheerst door Belgisch recht. 

Betwistingen zullen bij voorkeur in der minne geregeld worden. Ingeval dit niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van het arrondissement Brugge exclusief bevoegd.

12. Overige bepalingen

Geen van de partijen zal de naam, merken of logo’s van de andere partij of deze van diens aangestelden of werknemers gebruiken in eender welke reclame, publiciteit of persmededeling zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Explorensia bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft daarbij het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Blijf op de hoogte van ons opleidingsaanbod

Indien u op de hoogte wenst te blijven van ons opleidingsaanbod dan kunt u in onderstaand veld uw e-mailadres invullen.


* verplicht veld

Cookiebeleid

De website van Explorensia VOF gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze website te onderscheiden, om bepaalde gebruikersfuncties aan te bieden op onze website en om onze site te verbeteren

Een cookie is een klein informatiebestand dat wordt voorzien van een unieke identificatiecode, en dat wordt geschreven door een website. De cookies worden plaatselijk opgeslagen in de webbrowser of op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Ze zijn gemaakt door uw browser op ons verzoek en worden bewaard in een goedgekeurde plaats op uw apparaat. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Cookies zijn nuttig, omdat ze een website in staat stellen een gebruiker te herkennen.

Door het gebruik van cookies kan Explorensia VOF zien dat u de website reeds eerder bezocht en u de best mogelijke ervaring bezorgen door:
- u bij uw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren
- uw gedrag bij te houden, zoals de gekozen taal. Dit helpt ons bij het verbeteren van de website en de browse-ervaring van klanten.
- te kunnen herkennen welk apparaat u gebruikt als u bij ons op bezoek bent.

Sommige cookies zijn door onze website geplaatst (‘first party cookies’) en sommige door derden zoals bvb. Google, Facebook,… (‘third party cookies’). Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina's het populairst zijn.

Sommige cookies, de zogenaamde 'session cookies', worden bij het afsluiten van de browser van de computer verwijderd. Andere cookies blijven langer op de computer staan totdat ze na een bepaalde tijd verlopen. Dit zijn de zogenaamde 'persistent cookies' en deze kunnen worden gebruikt om informatie op te slaan tussen de browsersessies, zoals bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen op een website.

Wat de gebruikte cookies niet doen is zonder uw toestemming persoonlijke of gevoelige informatie verzamelen en uw data doorspelen naar derden.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. De cookies op de browser kunnen op elk moment onbruikbaar worden gemaakt en alle op dat moment op de computer opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd. In uw browser kan u de privacy-instellingen veranderen of op “delete cookies” klikken.

Let op: als u in uw browserinstellingen echter alle cookies blokkeert (waaronder essentiële cookies), kan dit betekenen dat er geen optimaal gebruik van de website kan worden gemaakt.

Je kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer of naar www.allaboutcookies.org gaan. Om volledig gebruik te kunnen maken van website en de gepersonaliseerde functies moet uw computer, tablet of mobiele telefoon cookies accepteren omdat we alleen met behulp van cookies bepaalde persoonlijke en essentiële mogelijkheden op onze website kunnen aanbieden.