Skip to main content

Algemene voorwaarden


Algemene en bijzondere voorwaarden

1. Draagwijdte

Deze algemene en bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienstverlening die geleverd wordt door Explorensia in kader van zijn activiteiten als opleider, organisator van opleidingsevents en teambuildingsevents. Van deze algemene en bijzondere voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits schriftelijk akkoord tussen Explorensia en de opdrachtgever.

2.Inhoud van de opleiding/event

Een beschrijving van de inhoud van de verschillende opleidingen is terug te vinden op de website www.explorensia.be. Voor specifieke projecten op maat krijgt de opdrachtgever steeds een gepersonaliseerd voorstel op maat. Op het ogenblik dat een datum voor een opleiding of event wordt vastgelegd wordt de inhoud zoals vermeld op de website of in het gepersonaliseerde voorstel door de opdrachtgever als voldoende beschouwd.

3. Boeken opleidingen

Een datum voor een opleiding of event ligt enkel vast na schriftelijke bevestiging per email door Explorensia. 

4. Vergoeding en betaling

De opdrachtgever verbindt er zich toe om de prijs zoals vermeld in de offerte of in het gepersonaliseerde voorstel te betalen aan Explorensia op het rekeningnummer BE72 0688 9162 2916. Betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum. De factuur is aanvaard door de opdrachtgever indien zij niet binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden.  Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 100 €.

5. Locatie

De locatie wordt bepaald in samenspraak tussen de opdrachtgever en Explorensia. Op geen enkel moment zal Explorensia, noch haar partners, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik, functioneren of het onderbreken van de goede werking van deze infrastructuur.

6. Ondersteuning subsidie-aanvragen

Indien door de opdrachtgever gewenst kan Explorensia de nodige ondersteuning bieden bij eventuele subsidieaanvragen vanwege de opdrachtgever. De opdrachtgever is steeds eindverantwoordelijk bij deze subsidie-aanvragen. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de door Explorensia verstrekte inlichtingen, voorbereidende documenten (= terugbetalingsdossiers regionale opleidingsfondsen) of ingediende terugbetalingsdossiers bij Vorm DC te verifiëren en indien nodig te corrigeren. Explorensia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit deze subsidie-ondersteuning, anders dan door opzet of grove schuld van Explorensia.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, opleidingsmaterialen en/of documentatie, berusten uitsluitend bij Explorensia. De opdrachtgever zal de ter beschikkinggestelde programmatuur, opleidingsmaterialen en documentatie niet openbaar maken of verveelvoudigen met inbegrip van het vervaardigen van kopieën in welke vorm dan ook. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding is uitdrukkelijk verboden. Het door Explorensia en/of haar partners ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.

8. Uitvoering van de opdracht

Explorensia en de opdrachtgever verbinden er zich toe elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de opdracht zoals omschreven in de offerte of in het gepersonaliseerde voorstel, aan de andere partij te melden. 

9. Annulatievoorwaarden

Inhouse-opleidingen

Afgezien van de betaling van reeds gemaakte kosten (bv. huur van zalen), is er in het geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van de reservaties een annulatiekost verschuldigd.

Deze wordt als volgt bepaald:

  • tot 60 dagen voor de opleiding/event: geen annulatiekosten
  • van 60 dagen tot 30 dagen voor de opleiding/event: 50 % van de totale kost van de opleiding/event
  • binnen de 30 dagen voor de opleiding/event of "No Show": 100 % van de totale kost van de opleiding/event

Open opleidingen

De annulatiekost bij open opleidingen wordt als volgt bepaald:

  • tot 30 dagen voor de opleiding: geen annulatiekosten
  • van 60 dagen tot 10 dagen voor de opleiding: 50 € annulatiekost per inschrijving per opleiding
  • binnen de 10 dagen voor de opleiding of "No Show": 100 % van de totale kost van de opleiding

Van bovenstaande annulatievoorwaarden kan enkel afgeweken worden mits schriftelijk akkoord tussen Explorensia en de opdrachtgever. 

10. Aansprakelijkheid

Explorensia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen anders dan door opzet of grove schuld van Explorensia.

De aansprakelijkheid van Explorensia voor de indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Explorensia is steeds beperkt tot het equivalent van de opleidingsvergoeding die aan Explorensia wordt betaald. Deze aansprakelijkheid kan enkel worden ingeroepen indien opzet bewezen is of indien een zware fout in de uitvoering van een verbintenis die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, werd aangetoond.

Explorensia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die wordt verstrekt tijdens de voortstelling, verkoop of realisatie van de opleiding, noch voor het gebruik van deze informatie door de opdrachtgever. Explorensia is niet aansprakelijk voor de kennis die de cursist al dan niet opdoet tijdens de opleiding. Het eventuele certificaat dat de cursist ontvangt indien hij de opleiding volledig afwerkt, zal enkel verwijzen naar zijn betrokkenheid bij de opleiding.

Explorensia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of tekortkomingen in de uitvoering van haar prestaties en de gevolgen daarvan, in geval van feiten of omstandigheden buiten haar wil, zoals maar niet beperkt tot onlusten, stakingen of sociale conflicten, overstromingen, aanhoudende vorst, brand, pandemieën of onweer.  Explorensia kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Explorensia is evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onduidelijkheden en/of andere gebreken in de communicatie die zich zouden voordoen tussen haarzelf en de opdrachtgever.

 11. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en Explorensia wordt beheerst door Belgisch recht. 

Betwistingen zullen bij voorkeur in der minne geregeld worden. Ingeval dit niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van het arrondissement Brugge exclusief bevoegd.

12. Overige bepalingen

Geen van de partijen zal de naam, merken of logo’s van de andere partij of deze van diens aangestelden of werknemers gebruiken in eender welke reclame, publiciteit of persmededeling zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Explorensia bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en heeft daarbij het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Disclaimer


Deze website is eigendom van Explorensia vof.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Explorensia vof
Zandvleugestraat 6
8755 Ruiselede
Telefoon: 0485 42 01 11
Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Ondernemingsnummer: B.T.W.-BE0832.272.371
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Explorensia vof levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Explorensia vof de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Explorensia vof kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. eXponent bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Explorensia vof kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Explorensia vof of rechthoudende derden. Gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacybeleid


Laatst bijgewerkt op 24/05/2018

Explorensia VOF hecht belang aan uw privacy.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Bijvoorbeeld bij de aanvraag van meer informatie via webformulieren. Indien de gebruiker gegevens invult op een invulformulier of ons deze gegevens toestuurt per e-mail, gebruiken we deze enkel om in dat kader te antwoorden, tenzij de gebruiker zelf aangeeft verder op de hoogte gehouden te willen worden. Dit zijn in principe voornaam, naam, bedrijf, adres, telefoon en email. Ook de correspondentie die we met de gebruiker voeren, houden we bij. Indien er geen verdere opvolging gevraagd wordt, zullen de gegevens verwijderd worden.

Bijvoorbeeld bij het inschrijven op een nieuwsbrief. Er wordt steeds een toestemming gevraagd om onze nieuwsbrief te ontvangen. Enkel de relevante gegevens zijnde naam en emailadres worden bewaard. Afmelden kan in de uitschrijvingsmodule in de nieuwsbrief zelf, of u kan contact opnemen via email met op de verantwoordelijke op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Bijvoorbeeld bij het deelnemen aan een actie/wedstrijd op de site. De persoonsggevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de actie/wedstrijd. Eenmaal deze afgelopen en verwerkt is, worden alle gegevens binnen een duidelijk omschreven periode (1 maand) volledig verwijderd.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht en kan ten alle tijde de verwijdering van alle persoonsgegevens vragen. Dit kan gratis en eenvoudig via de site of via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Indien van toepassing kan een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) gevraagd worden.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden die deze gegevens zelf willen gebruiken. We maken wel gebruik van bepaalde services (websitehosting, e-mailclients [zoals Outlook], back-up en dataopslag, enz.) en analyse van uw webbezoek [zoals Google Analytics]). Deze dienstverleners mogen uw gegevens niet gebruiken, maar ze staan wel op hun servers, zodat ze ze strikt gezien wel ontvangen (en verwerken). Maar uiteraard geven zij ons de nodige garanties dat je gegevens daar veilig staan. Ze zijn immers ook gehouden tot de doeleinden opgenomen in onze privacyverklaring. Het is ons gerechtvaardigd belang om voor deze doeleinden gegevens met deze partijen te delen.

We nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

We gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over u kan plaatsvinden. We bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze externe dataleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden.

Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij enkel die gegevens die nodig zijn voor het functioneren en het verbeteren van onze website. Dit gebeurt via “cookies”. Meer info vindt u in ons Cookiebeleid. Hierbij verkrijgen wij ook technische informatie dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, de instelling van de tijdzone, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en platform. Explorensia kan met Google Analytics anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De bescherming - op vlak van webhosting - van de verwerkte gegevens gebeurt door de data op de webserver te encrypteren, door dat de site voorzien is van https protocol, door dat er dagelijkse back-ups gemaakt worden, door dat er firewall bescherming is, door dat alle verwerkte persoonsgegevens binnen de Europese Unie bewaard worden.

Mocht er ondanks alle voorzorgen toch een datalek zijn, komt er binnen de 72 uur een verplichte melding. Vervolgens wordt ook alles in het werk gesteld om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en wordt ons beveiligingsbeleid aangepast om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via de website of op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Tenzij anders vermeld, is Explorensia VOF verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Ons adres is: Zandvleugestraat 6, 8755 Ruiselede, België.

Wij kunnen dit Privacybeleid indien nodig aanpassen of updaten wanneer wij dit nodig achten of daartoe door de wet worden verplicht. Herlees deze dan ook regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan de verklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Verklaring of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze Verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe we uw informatie gebruiken en beschermen.”